Board of Directors

  • Oleg Bukin
  • Andrey Bubnov
  • Pavel Vinogradov
  • Yury Gilts
  • Pavel Kiryukhantsev
  • Dmitry Pritula
  • Aleksey Smolyansky
  • Igor Feodorov
  • Aleksandr Shishkin